0 001 179 515 12V SEG

Item #: 6 7040 1

OriginalReferencesTechnical data
SEG / Bosch


VAG
0 001 179 502,503
0 001 179 514, 515
0 001 179 604,605
02Z 911 022 C, CX
02Z 911 024 Q, QX
1.1 kW
13 teeth
ACR
12V