Solenoid 1 987 001 000

Item #: 4 6296 9

OriginalReferencesDimensions
Bosch
Denso


Motorcraft
Mazda
Suzuki
Toyota
1 987 001 000
053400-1040, 1260, 1530, 2880
053400-3330, 3350, 3710, 3810

SWE-1136, 1450, 1999
0221-23-764, 0578-23-764
31220-63210, 73010, 74010
28150-22011, 24061, 24070, 27071
28150-25010, 25013, 33020, 33021
M8/M8 male
12V