Pulley BO F00M 147 801 - Bulk

Item #: 3 3520 0

OriginalReferencesDimensions
Bosch
Valeo

Valeo repl.
Hitachi
Ford
Mahindra
PAL Magneton
Toyota
VWINA
F 00M 147 600,737,801
F 00M 591 131
F 00M 599 534
F 00M 991 002,122
F 00M 991 206,284
593491,593600, 593999
599327
588001
GD 214998

0306DAM00201N
0138600,601
27039-0D030
021 903 119 G
022 903 119 A,C
028 903 119 AM
038 903 119 A,T
F-227628/ .4 /.5/.6/.7
F-227628.10 /.11/.12
F-553470 /.01/.02/.04
F-553470.05/.06/.07
F-581681
17 / 61 x 40.95

6 Grooves
M16