PX 60 - Economy Line

Item #: 0 1719 2

IKA-No.OriginalReferencesDimensions
PX 60
P/N 0 1719 1
2-P 60
ValeoBrush holder:
300722


6,35 x 4,6 x 15,4