0 001 177 013 12V SEG

Item #: 6 7122 1

OriginalReferencesTechnical data
SEG / Bosch
VAG
0 001 177 012, 013
02Z 911 024 F, FX
1.4 kW
13 teeth
ACR
12V