0 001 145 001 12V SEG

Item #: 6 7082 1

OriginalReferencesTechnical data
SEG / Bosch
VAG
0 001 145 001,002
02Z 911 023 S
02Z 911 023 SX
2X0 911 023
2.2 kW
13 teeth
ACR
12V