REG PR 12V 300883

Item #: 1 6362 1

OriginalReferencesPins
ValeoLucas
PSA
Renault
300883, 300725, 590660
92937, 92982, 92990
NC175, NC176, NC191
YH 1639, YH 2602
YH 2605, YH 2606
YL 126, YL 138, YL 139
YL 151, YV 1652
YV 1654, YV 2605
21225370, 21225422
5761.57
50 01 926 111
12V